Počítačové vybavení školy

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu disponuje robustní a vysoce rozvinutou počítačovou infrastrukturou. Tato infrastruktura je budována s cílem podpořit následující cíle:

 • Funkce: Podporovat výuku IT a obecnou IT osvětu ve všech předmětech
 • Aplikace: Využívat moderní architekturu informačních systémů
 • Koncové stanice: Poskytovat responsivní správu koncových zařízení

Principy budování počítačové infrastruktury jsou zakotveny v závazném dokumentu IT strategie a standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. V tomto dokumentu také naleznete popis aktuálních standardů vybavení počítačových učeben, který se pochopitelně s časem vyvíjí.

Kmenové a počítačové učebny

V prostorách Akademie hotelnictví je každá kmenová učebna vybavená výpočetní technikou Dell Optiplex v kombinaci s projektory BENQ řady 7xx, včetně aktivního síťového připojení. Škola navíc disponuje specializovanými počítačovými učebnami vybavenými výpočetní technikou HP (Hewlett Packard). Tyto počítačové učebny slouží zejména pro výuku jazyků a informačních technologií. Každé pracovní místo je vybaveno PC podle školního standardu a širokopásmovým internetovým připojením (LAN).

Studenti se při výuce hlásí do školní domény AKADEMIE-HOTELNICTVI.CZ a mají přístup k cca 4000 sešitům výukových materiálů, které pedagogové podle harmonogramu výuky umísťují do Školy on-line.

Veškeré kmenové učebny jsou vybaveny počítači s Win10 Pro (detailní konfigurace počítačů viz dokument standardy) a projektory BenQ, připojenými k počítačové síti LAN. Dvě učebny jsou vybaveny SMART boardy, umožňující kombinaci psaného projevu s elektronickými výukovými materiály.

Všechny učebny umožňují bezdrátové připojení mobilních zařízení k projektorům BENQ umístěných na LAN síti - pro vzájemnou komunikaci probírané látky mezi studenty a učiteli, i pro diskuzi nad úkoly studentů na jejich vlastních mobilních zařízeních.

 

Obrázek: školní učebna IKT vybavena 24-30 pracovišti (podle konfigurace) s Windows10, MS Office 2016, a dalším odborným SW vybavením. Součástí učebny je také server Shark pro výuku aplikací z oblasti hotelnictví a gastronomie, umístěný společně se síťovými prvky v rozvaděči na zdi učebny.

Připojení školy do internetu, kabeláž

Vzhledem o tomu, že Hotelová škola využívá služeb cloudu pro 40% svých aplikací, služeb hostingu pro dalších 40% aplikací, je základem bezproblémového provozu a výuky kvalitní připojení školy do internetu. Připojení pomocí optického kabelu zajišťuje Akademii hotelnictví IT organizace Plzeňského magistrátu SIT Plzeň.

Celá škola je zasíťována strukturovanou počítačovou kabeláží na kombinaci standardů CAT5e a CAT6. Síťová infrastruktura školy umožňuje v celé budově Akademie hotelnictví páteřní komunikaci 1GBit za sekundu. Kabeláž propojuje 120 ethernet zásuvek umístěných v celé budově školy s patchpanelem v centrálním racku, kde jsou umístěny hlavní aktivní prvky školní počítačové sítě: switche (výrobci Cisco a TP Link) a hraniční router MikroTik. Každá počítačová učebna disponuje dalším rozvodem počítačové kabeláže osazeným aktivními prvky (celkem dalších 100 přípojných bodů LAN - nad rámec wi-fi zařízení dimenzovaných na 600 zařízení - telefony, tablety, počítače).

Centrální síťový rack naší školy. V racku jsou umístěny aktivní síťové prvky, které propojují všechny naše studenty a učitele s internetem.

Wi-Fi v Akademii hotelnictví (bezdrátové připojení)

Celá budova školy je pokryta Wi-Fi sítí vystavěnou na platformě Cisco Meraki. Tato síť využívá centrálně řízených a spravovaných přípojných bodů (802.11n access-pointy), rozmístěných po celé budově Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Přípojné body a jejich modul centrálního řízení z cloudu umožní připojit a aktivně spravovat okolo šesti set zařízení různých typů a oprávnění. Podle typu a zařazení koncových zařízení pak síťová architektura umožňuje uživatelům přístup k těm zdrojům naší sítě, ke kterým mají potřebná oprávnění.

Díky této architektuře umožňujeme všem studentům používat vlastní zařízení podle principu BYOD (Bring Your Own Device).

 

Obrázek: veřejná IP adresa naší školy je 185.153.195.51, doména AKADEMIE-HOTELNICTVI.CZ. Zatímco na fotografii centrálního racku vidíte fyzickou podobu našich síťových prvků, na tomto obrázku jsou vidět logické vazby. Všichni naši studenti se mohou pro připojení svým jménem a heslem dostat na datové zdroje v naší škole i v internetu.

Odkaz na aktuální monitoring vytížení naší školní sítě naleznete zde: Meraki monitoring

Aplikace, tiskárny a helpdesk

Škola je kromě robustní infrastruktury vybavena i potřebnými aplikacemi, běžícími ve většině případů v cloudu. Všichni žáci například mohou využívat svého přiděleného ID pro přístup do školy On-Line, kde naleznou i výukové materiály, přistupovat pomocí mobilních zařízení ke školnímu private-cloudu s dokumenty, přihlašovat si obědy online a další. Aby uživatelé mohli aplikace smysluplně používat, je jim poskytnuta podpora formou uživatelského helpdesku. Helpdesk nám poskytuje statistiky dokumentující počty a časy řešených požadavků.

Pravidla chování uživatelů v intranet síti

Všichni výše uvedení uživatelé naší sítě musí dodržovat následující Pravidla chování uživatelů v intranet síti naší školy:

 1.  Síť Akademie hotelnictví a cestovního ruchu je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům školy přístup do sítě Internet, případně jiných veřejných počítačových sítí. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky, správců sítě a jejích uživatelů.
 2. Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec školy, student, případně jiná osoba schválená správou sítě a užívající výpočetní techniku školy. Správou sítí jsou pověřeni konkrétní pracovníci na základě pověření ředitele školy. Správa sítě může vydávat podle potřeby provozní řád jako doplněk těchto zásad.
 3. Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita, anonymní připojení nejsou povolena. Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti. Z důvodů bezpečnosti je uživatel povinen heslo pravidelně měnit. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. Ukončením pracovního poměru či ukončením studia uživatele ve škole jeho uživatelská práva zanikají.
 4. Výpočetní technika, která je majetkem školy, a síť školy může být používána jen pro aktivity schválené nebo související s činností školy (výuka, projekty, samostatné práce, osobní korespondence apod.).
 5. Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesílatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele. Elektronický dopis je nutno považovat za otevřenou zásilku, proto je rovněž zakázáno používání vulgarismů.
 6. Na výpočetní technice školy je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno školou.
 7. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu.
 8. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.
 9. Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno školy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.
 10. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování abnormálním stavům a pokusů o neoprávněný přístup a předcházení jim. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována, takto získané informace mají důvěrný charakter. Správce sítě ani škola nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.
 11. Uživatelé nejsou oprávněni měnit konfiguraci pracovních stanic a instalovat jakýkoliv software (za software je pro potřebu těchto pravidel pokládána jakákoliv aplikace nezávisle na velikosti a účelu, tj. včetně utilit, spořičů obrazovky apod.) bez vědomí a svolení vedení školy.
 12. Každý z uživatelů může registrovat maximálně dvě zařízení.
 13. Uživatel nesmí instalovat žádné další aktivní ani pasivní síťové prvky a jiné konfigurace a umožnit tak připojení neoprávněným uživatelům.
 14. Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo připojených zařízení.
 15. Škola má právo monitorovat činnosti jednotlivých uživatelů sítě.
 16. Je nepřípustné poskytovat či jakkoli zneužívat přihlašovací údaje v síti školy. 
 17. Wi-Fi síť je možné používat pouze mimo vyučovací hodiny, neurčí-li vyučující jinak. Pokud bude zjištěna aktivita uživatele při vyučování bude mu dočasně zablokován přístup.

Pro další dotazy a upřesnění ohledně IT standardů kontaktujte IT personál Akademie hotelnictví na adrese web@hotelovka-plzen.cz

1. 10. 2018

Dokument v příloze této aktuality popisuje způsob nastavení VPN připojení k síti školy. Nastavení není složité, zejména nezapomeňte uvést IP adresu školy 185.153.195.51 a uživatelské jméno včetně doménového suffixu (xxxx@akademie-hotelnictvi.cz).


1. 10. 2016

Informace o možnosti připojení uživatelů k počítačové síti všech škol zapojených do projektu EDUROAM, včetně školy naší.

Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k využití počítačové sítě kteréhokoliv člena projektu. Jak se připojit k počítačové síti škol zapojených do projektu EDUROAM, v České republice, ale i v zahraničí, zjistíte v tomto článku.  Čtěte dále.

 


1. 10. 2016

This article will provide you with an information about the end-user possibility to be connected to the wireless EDUROAM network. Article about EDUROAM in the Czech language can be found here.


8. 12. 2015

Získali jsme novou wi-fi síť založenou na technologii Cisco.
Potřebujeme tuto síť otestovat, proto studenti – využívejte ji a napište nám své zkušenosti. Wi-fi síť se jmenuje „Nase_jidelna", protože byla sponzorována naším projektem Skutečně zdravá škola. Prosíme, využívejte tuto wi-fi síť v budově školy a dejte nám vědět, jak jste s ní spokojeni. Jedná se síť typu open, proto není zapotřebí žádné uživatelské jméno a heslo.


16. 1. 2015

Rozšiřujeme IT infrastrukturu, abychom zprostředkovali studentům výukové materiály pomocí tabletů.


1. 1. 2015

Ředitelka školy vyhlásila volný přístup k počítačové síti Akademie hotelnictví a cestovního ruchu pro všechny naše studenty. Co to v praxi znamená? Všichni studenti mohou využívat veškeré informační zdroje školy přístupem z veškerých svých zařízení. Jak na to? Čtěte dále....


1. 9. 2014

Pro studenty a učitele hotelové školy jsme implementovali nový informační systém Škola On-line. Tento systém nahradí zastaralé aplikace e-Knihovna a Bakalář, které svojí technologickou platformou již nevyhovují současným IT standardům.


27. 8. 2014

Naše Hotelová škola se přípojila do internetu pomocí optické sítě Magistrátu města Plzně. Hlavním cílem našeho úsilí o zlepšení internetové konektivity je umožnit on-line připojení všem studentům Hotelové školy.


Aktuality a akce školy

Ohlédnutí za podzimem I.

Ve středu 29. 09. 2021 jsme absolvovali první plánovanou exkurzi v předmětu učební praxe. Žáci 4. ročníku se rozdělili do skupin, vylosovali si město a ...

včera


Olima Cup 2021

Naše škola se zúčastnila klání kuchařských talentů kadetů na Olomouckém výstavišti v rámci veletrhů Olma Olomouc 2021. Na svou první soutěž vyrazila dvojice studentů KČ2 (2. ...

18. 10. 2021


Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

15. 10. 2021


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Zpracovávám...
Napište nám