Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník 2020/2021

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK:

Přijati byli uchazeči s evidenčními čísly:

83/2020 89/2020 95/2020
84/2020 90/2020 96/2020
85/2020 91/2020 97/2020
86/2020 92/2020 98/2020
87/2020 93/2020 99/2020
88/2020 94/2020Toto vyhlášení má stejné právní účinky jako rozhodnutí o přijetí.

 

ODVOLÁNÍ
Uchazeči, kteří v seznamu uvedeni nejsou, nebyli ke studiu přijati a obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Den následující po doručení rozhodnutí o nepřijetí začíná běžet 3denní lhůta na odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje u ředitelky školy.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek uchazeč dostává na ZŠ, kde studuje, nebo na Krajském úřadě Plzeňského kraje.
Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů (tj. do 11. května 2020 včetně) od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě nedodá, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí, tj. uchazeč není ke studiu přijat. 

SMLOUVA O STUDIU
S odevzdáním zápisového lístku je nutné podepsat smlouvu o studiu. Smlouvu o studiu podepisuje zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) a uchazeč.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud zákonný zástupce a uchazeč podepíší smlouvu o studiu, a potom se rozhodnou na školu nenastoupit, bude stále uchazeč evidován jako student s povinností platit školné. V tomto případě nedojde k automatickému ukončení studia školou a je nutné písemně ukončit studium.

DALŠÍ DOKUMENTY NUTNÉ K NÁSTUPU KE STUDIU
Nejpozději v den nástupu musí uchazeč odevzdat vysvědčení z devátého ročníku ZŠ a průkaz pracovníka v potravinářství (vydá praktický lékař). Pokud uchazeč nedodal současně s přihláškou lékařkou zprávu o způsobilosti ke vzdělávání ve studijním oboru Kuchař-čísník, je nutné ji doložit.

Cizinec musí nejpozději v den nástupu dodat:

  • doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení),
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou (vysvědčení přeložené tlumočníkem),
  • doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (povolení k pobytu).

 Od všech uvedených dokumentů musí být dodána úředně ověřená kopie nebo originál.

 

V Plzni dne 23. dubna 2020
Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy

Aktuality a akce školy

AHCR TOUR do Milána

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu zahajuje mezitřídní soutěž v počtu nachozených kilometrů. Cílový počet je 706 km, tedy jako je ...

16. 11. 2020


Stopovačka a kovářství v…

Dne 23. září se žáci třídy HC4 oboru cestovní ruch účastnili výletu na Vodní Hamr Dobřív s 51. MŠ v Plzni. Cílem ...

7. 10. 2020


Animátoři na Krétě

Na začátku července jsem letěla na dva a půl měsíce do Řecka na Krétu. Ubytování bylo v luxusním, pětihvězdičkovém hotelu Petra Mare. Čekala ...

5. 10. 2020


Turistické kurzy

Letošní školní rok jsme, díky předchozí karanténě, zahájili netradičně, turistickými kurzy. Oba, pro druhý i třetí ...

5. 10. 2020


Informace pro nové žáky…

Vážení studenti, pomalu se blíží začátek nového školního roku. Ten společně zahájíte již poslední ...

5. 8. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (distanční studium). Příjem přihlášek ke ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Hotelnictví (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


Historie aktualit