Přijímací řízení

pro školní rok 2021/2022

rychlá navigace:

 Pravidla a organizace přijímacího řízení

V přijímacím řízení maturitních oborů se KONÁ školní přijímací zkouška, v učebních oborech se NEKONÁ žádná přijímací zkouška, u všech oborů (maturitní i učební) je nutné podat přihlášku ke studiu, v rámci přijímacího řízení jsou školou vyhlášena jednotlivá kola přijímacího řízení.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky ke studiu, na nichž uvede také údaj o škole a oboru vzdělání obou škol. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. V dalších kolech přijímacího řízení není počet podaných přihlášek ke studiu omezen.

Uchazeči o maturitní obory a učební obory odevzdají ředitelce střední školy prostřednictvím sekretariátu školy přihlášku ke studiu pro přijímací řízení do 1. března 2021 v úředních hodinách sekretariátu školy.

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a dne 19. 5. 2021 a zveřejní pořadí přijatých uchazečů na www.hotelova-skola-plzen.cz a na vstupních dveřích školy. Nepřijatým uchazečům vydá ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Zápis ke studiu (odevzdání zápisovéhio lístku) proběhne od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021.

Uchazeč (maturitních oborů i učebních oborů) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se prostřednictvím ředitelky školy k odboru školství Plzeňského kraje. Ředitelka školy poskytne spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých se přijímací řízení uskutečnilo.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu školní přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná školní přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Po přijetí uchazeče na vybranou školu potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

Studijní obor

Typ studia 

Počet přijímaných 

Přijímací zkoušky 

Hotelnictví
65-42-M/01

čtyřleté denní s maturitou

 20

 školní přijímací zkouška

Cestovní ruch
65-42-M/02

čtyřleté denní s maturitou

35

školní přijímací zkouška

Podnikání
64-41-L/51

Nástavbová forma studia

dvouleté denní s maturitou

20

 školní přijímací zkouška

Kuchař – číšník
65-51-H/01

tříleté denní s výučním listem

25

 bez přijímacích zkoušek

Podnikání
64-41-L/51

Nástavbová forma studia

tříleté distanční s maturitou

20

 školní přijímací zkouška

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč na formuláři přihlášky stanoveném Ministerstvem školství najdete v příloze této stránky, též dole na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Pořadí škol na přihlášce ke studiu neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Pořadí škol na přihlášce odpovídá termínu přijímací zkoušky.

Na přihlášce ke studiu je nutné vyplnit obě strany.

Po vyplnění prosím přihlášku ke studiu na maturitní a učební obory odevzdejte podepsanou žákem, příp. zákonným zástupcem do sekretariátu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň v úředních hodinách sekretariátu do 1. března.2021.

 

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu:

Bez povinných náležitostí přihlášky ke studiu nebude možné přihlášku ke studiu školou přijmout.

Cestovní ruch (kód oboru 65-42-M/02), Hotelnictví (kód oboru 65-42-M/01), Kuchař-číšník (kód oboru 65-51-H/01):

 • lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky ke studiu nebo na samostatném formuláři)
 • vysvědčení 8. ročník ZŠ a 1. pololetí 9. ročník ZŠ (potvrzené na přihlášce základní školou nebo úředně ověřená kopie nebo donést originál a škola si udělá kopii)
 • další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. pro cizince doložení pobytu atd.)

  

Podnikání (kód oboru 64-41-L/51)

 • výuční list (úředně ověřená kopie nebo donést originál a škola si udělá kopii)
 • vysvědčení o závěrečné zkoušce (úředně ověřená kopie nebo donést originál a škola si udělá kopii)
 • další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. pro cizince doložení pobytu atd.)

  

Přijímací zkouška

Maturitní obory studia (včetně nástavbového studia)

Uchazeči budou v rámci přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 (tedy pro začátek studia od školního roku 2021/2022) skládat ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU.

 

Řádné termíny školní přijímací zkoušky:

 1. řádný termín: 14. 4. 2021 (škola uvedená na přihlášce ke studiu na prvním místě)
 2. řádný termín: 15. 4. 2021 (škola uvedená na přihlášce ke studiu na druhém místě)

 

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky:

 1. náhradní termín: 17. 5. 2021 (škola uvedená na přihlášce ke studiu na prvním místě)
 2. náhradní termín: 18. 5 .2021 (škola uvedená na přihlášce ke studiu na druhém místě)

 

Uchazeči obdrží pozvánku ke školní přijímací zkoušce emailem zákonnému zástupci uchazeče, změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

 • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání,
 • že uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky).

Povinnost odevzdat zápisový lístek se týká oborů:

 • Cestovní ruch
 • Hotelnictví
 • Kuchař-číšník

Tato povinnost se nevztahuje na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou. Uchazeči o studijní obor Podnikání (denní a distanční) neodevzdávájí zápisový lístek. Zápisový lístek vydá uchazeči příslušná základní škola do 15. 3. 2021, čímž potvrdí splnění 9 leté školní docházky.

Právní předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 233/2020 Sb., Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
 • Informace od MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022) dostupné z: https://msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

3. 6. 2021

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu...


19. 5. 2021

Dnes, 19. 5. 2021, byly vyhlášeny výsledky přijímacího řízení. Najdete je v přiložených souborech pod textem. Zápis ke studiu proběhne ve dnech 20. 5. 2021 - 2. 6. 2021 v sekretariátu školy, denně od 7:30 do 15:00 hodin, případně dle telefonické domluvy na čísle 377 381 141.Těšíme se na Vás! Mgr. Jan Pánek


5. 3. 2021

Dne 5. 3. 2021 rozhodla ředitelka školy o prominutí školní přijímací zkoušky uchazečům o studium ve školním roce 2021/2022, kapacita školy nebyla naplněna. Všichni zájemci o studium jsou tedy přijati. Rozhodnutí je v příloze.


14. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s formou přijímacího řízení na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o. na školní rok 2021/2022. Za současné situace se na naší škole na maturitní obory nebude konat jednotná přijímací zkouška, ale školní přijímací zkouška.  Zveme všechny zájemce o studium maturitních oborů ke školní...


Aktuality a akce školy

První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Novinky ve škole

Prázdniny jsou doba, která díky nepřítomnosti studentů ve škole umožňuje provádět různé opravy a vylepšení. Na tom se nic ...

9. 8. 2021


Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Závěrečné zkoušky

Na přelomu června a července skládali studenti závěrečných ročníků oboru kuchař-číšník ústní a praktické ...

6. 7. 2021


Zakončení školního roku

Na závěr letošního školního roku se uskutečnily výlety s třídními učiteli a školní výlet do Škodalandu v Plzni. V pondělí 28. června se různé třídy účastnily výletů na ...

1. 7. 2021


Předávání vysvědčení

Dne 30. června se bude předávat studentům vysvědčení. Tento rok byl jak pro studenty, tak pro učitele a zaměstnance školy velmi náročný, proto bychom jim ...

25. 6. 2021


Soutěž pro studenty -…

Naše škola si na prázdniny přichystala soutěž pro studenty s tématem "Léto 2021." Vyfoťte maximálně tři snímky krajiny, kterou jste ...

24. 6. 2021


Zpracovávám...
Napište nám