Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Maturitní zkoušky 2021 – jarní termín

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (povinně český jazyk a literatura, volitelně cizí jazyk nebo matematika). Profilová zkouška (společné části) se skládá z povinných předmětů (pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch: praktická zkouška, zkouška z odborných a zkouška z ekonomických předmětů,  pro obor Podnikání: praktická zkouška, Ekonomika, Účetnictví) a z volitelné části (pro všechny studijní obory: anglický nebo německý jazyk).

Důležité termíny - přihlášení k maturitní zkoušce
Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 25. listopadu 2020 (Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů. Předvyplněná přihláška je ke stažení ve spodní části této stránky.
Přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a naskenovanou odešlete na adresu jan.panek@hotelovka-plzen.cz . Do předmětu zprávy uveďte: "Přihláška k maturitě".
K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 18. prosince 2020, podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději do 20. prosince 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.

Ústní zkoušky společné části a profilové části
termín dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky bude upřesněn.
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zkouška z cizího jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Praktická maturitní zkouška
Hotelnictví:
ve formě organizace společenské akce; obsahem maturitní zkoušky je např. vypracování návrhu souboru zadaného počtu menu na konkrétní zakázku, rozdělení funkcí a způsobu obsluhy, cenová kalkulace.
Cestovní ruch: obhajoba samostatné práce před maturitní komisí; obsahem maturitní práce je vypracování programové náplně zájezdu do konkrétní destinace, pro určitou sociální skupinu osob včetně harmonogramu, animace a cenové kalkulace. Pro obhajobu své práce žák použije prezentaci v PowerPointu. Součástí praktické maturitní zkoušky je praktická ukázka animačního programu pro vylosovanou sociální skupinu.
Podnikání: z účetnictví a ekonomiky formou souvislého příkladu.

Odkaz na legislativu
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ se budou konat, stejně jako praktické zkoušky, v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň, termíny budou upřesněny.
Přesné rozpisy ústních zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy v červnu 2021.
Termíny zkoušek mohou být  upraveny v souladu se školskou legislativou.

Aktuality a akce školy

AHCR TOUR do Milána

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu zahajuje mezitřídní soutěž v počtu nachozených kilometrů. Cílový počet je 706 km, tedy jako je ...

16. 11. 2020


Stopovačka a kovářství v…

Dne 23. září se žáci třídy HC4 oboru cestovní ruch účastnili výletu na Vodní Hamr Dobřív s 51. MŠ v Plzni. Cílem ...

7. 10. 2020


Animátoři na Krétě

Na začátku července jsem letěla na dva a půl měsíce do Řecka na Krétu. Ubytování bylo v luxusním, pětihvězdičkovém hotelu Petra Mare. Čekala ...

5. 10. 2020


Turistické kurzy

Letošní školní rok jsme, díky předchozí karanténě, zahájili netradičně, turistickými kurzy. Oba, pro druhý i třetí ...

5. 10. 2020


Informace pro nové žáky…

Vážení studenti, pomalu se blíží začátek nového školního roku. Ten společně zahájíte již poslední ...

5. 8. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (distanční studium). Příjem přihlášek ke ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Hotelnictví (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


Historie aktualit
Zpracovávám...
Napište nám