Maturitní zkoušky

ve školním roce 2021 / 2022

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (povinně český jazyk a literatura, volitelně cizí jazyk nebo matematika). Profilová zkouška (společné části) se skládá z povinných předmětů (pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch: praktická zkouška, zkouška z odborných a zkouška z ekonomických předmětů,  pro obor Podnikání: praktická zkouška, Ekonomika, Účetnictví) a z volitelné části (pro všechny studijní obory: anglický nebo německý jazyk).

Přihlášení k maturitní zkoušce
Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 25. listopadu 2021 (Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů. Předvyplněná přihláška je ke stažení ve spodní části této stránky.
Přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a naskenovanou odešlete na adresu jan.panek@hotelovka-plzen.cz . Do předmětu zprávy uveďte: "Přihláška k maturitě".
K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 17. prosince 2021, podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději do 21. prosince 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022.

Ústní zkoušky společné části a profilové části
termín dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky bude upřesněn.
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zkouška z cizího jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Praktická maturitní zkouška
Hotelnictví:
ve formě maturitní práce na téma organizace společenské akce; obsahem maturitní zkoušky je např. vypracování návrhu souboru zadaného počtu menu na konkrétní zakázku, rozdělení funkcí a způsobu obsluhy, cenová kalkulace.
Cestovní ruch: obhajoba maturitní práce před maturitní komisí; obsahem maturitní práce je vypracování programové náplně zájezdu do konkrétní destinace nebo akce s animační programem, pro určitou sociální skupinu osob včetně harmonogramu a cenové kalkulace. Pro obhajobu své práce žák použije prezentaci v PowerPointu.
Podnikání: z účetnictví a ekonomiky formou souvislého příkladu.

Odkaz na legislativu
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ se budou konat, stejně jako praktické zkoušky, v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň, termíny budou upřesněny.
Přesné rozpisy ústních zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy v květnu 2022.
Termíny zkoušek mohou být  upraveny v souladu se školskou legislativou.

Aktuality a akce školy

Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

dnes


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Novinky ve škole

Prázdniny jsou doba, která díky nepřítomnosti studentů ve škole umožňuje provádět různé opravy a vylepšení. Na tom se nic ...

9. 8. 2021


Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Zpracovávám...
Napište nám