Maturitní zkoušky

Aktualizace: v dolní části stránky je ke stažení rozpis časů obhajob maturitních prací a ústních maturitních zkoušek (akt. 2. 6. 2021).

Aktualizace termínů a průběhu maturitní zkoušky (17. 3. 2021):

Únor

15. 2. 2020

Losování témat maturitní práce (žáci oborů Cestovní ruch, Hotelnictví, náhrada praktické maturitní zkoušky)

Duben

Do 30. 4. 2021

Žák odevzdá vyučujícímu ČJL seznam literatury (pro jarní zkušební období)

 

Do 30. 4. 2021

Žák  písemně informuje ředitelku školy, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku

Květen

7. 5. 2021

Uzávěrka klasifikace za II. pololetí školního roku 2020/2021

 

17. 5. 2021

Odevzdání maturitní práce

 

24. 5. 2021

Didaktický test matematika, anglický jazyk (řádný termín)

 

25. 5. 2021

Didaktický test český jazyk (řádný termín)

 

26. 5. 2021

Didaktický test německý jazyk (řádný termín)

 

24. – 31. 5. 2021

Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu didaktického testu (z důvodu onemocnění či karantény COVID 19 – žák prokazatelně doloží důvod nepřítomnosti). Žák ředitelce školy doloží omluvenku do 5 kalendářních dní od nepřítomnosti.

červen

1. a 2. 6. 2021

Obhajoba maturitní práce (Cestovní ruch, Hotelnictví)

 

2. 6. 2021, 8:00 hodin

Praktická maturitní zkouška (Podnikání)

 

2. 6. 2021, 8:00 hodin

Písemná maturitní zkouška ČJ, AJ, NJ (viz poznámka pod tabulkou)

 

7. – 11. 6. 2021

25. 7. 2021

Ústní maturitní zkoušky

mezní datum k přihlášení se k opravné zkoušce v podzimním termínu (prihláška je dole na stránce)

červenec

7. – 9. 7. 2021

Mimořádný termín konání didaktických testů (pro žáky omluvené z řádného termínu)

 

Do 23. 7. 2021

Odevzdání přihlášky ke společné části maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu v podzimním období, termín pro odevzdání seznamu literatury pro podzimní zkušební období

 

Do 30. 7. 2021

Odevzdání přihlášky k profilové části maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu v podzimním období

srpen

Do 25. 8. 2021

Ředitelka školy zveřejní termíny konání zkoušek profilové části MZ pro podzimní období.

 

Do 31. 8. 2021

Odevzdání přihlášky k praktické maturitní zkoušce v náhradním či opravném termínu v podzimním období (pouze Podnikání)

Písemnou maturitní zkoušku z ČJ, AJ a NJ konají pouze žáci v opravném termínu, jejichž první řádná zkouška proběhla ve školním roce 2018/2019 a dříve.

Další podrobnosti naleznete na https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-novy-model-maturitni-zkousky

V letošním školním roce ja praktická maturita oborů Hotelnictví a Cestovní ruch nahrazena maturitní prací. Písemné maturitní zkoušky z ČJ a cizích jazyků se letos nekonají (písemnou maturitní zkoušku z ČJ a cizích jazyků konají pouze žáci v opravném termínu, jejichž první řádná zkouška proběhla ve školním roce 2018/2019 a dříve.). Čas na vypracování didaktického testu z ČJ a cizích jazyků je navýšen o 10 minut, z matematiky o 15 minut.

Ústní zkouška ve společné části maturitní zkoušky (ČJ, jazyky) je pro prvomaturanty ve školním roce 2020/2021 dobrovolná. Žák do 30. 4. 2021 písemně sdělí ředitelce školy, že zkoušku vykoná. Opatření se nevztahuje na zkoušku z cizího jazyka, která není vázána na společnou část (školní maturitní zkouška z cizího jazyka), opravné a náhradní ústní zkoušky tímto opatřením rovněž nejsou dotčeny.

.

Původní maturitní schéma:

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (povinně český jazyk a literatura, volitelně cizí jazyk nebo matematika). Profilová zkouška (společné části) se skládá z povinných předmětů (pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch: praktická zkouška, zkouška z odborných a zkouška z ekonomických předmětů,  pro obor Podnikání: praktická zkouška, Ekonomika, Účetnictví) a z volitelné části (pro všechny studijní obory: anglický nebo německý jazyk).

Přihlášení k maturitní zkoušce
Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 25. listopadu 2020 (Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů. Předvyplněná přihláška je ke stažení ve spodní části této stránky.
Přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a naskenovanou odešlete na adresu jan.panek@hotelovka-plzen.cz . Do předmětu zprávy uveďte: "Přihláška k maturitě".
K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 18. prosince 2020, podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději do 20. prosince 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.

Ústní zkoušky společné části a profilové části
termín dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky bude upřesněn.
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zkouška z cizího jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Praktická maturitní zkouška
Hotelnictví:
ve formě organizace společenské akce; obsahem maturitní zkoušky je např. vypracování návrhu souboru zadaného počtu menu na konkrétní zakázku, rozdělení funkcí a způsobu obsluhy, cenová kalkulace.
Cestovní ruch: obhajoba samostatné práce před maturitní komisí; obsahem maturitní práce je vypracování programové náplně zájezdu do konkrétní destinace, pro určitou sociální skupinu osob včetně harmonogramu, animace a cenové kalkulace. Pro obhajobu své práce žák použije prezentaci v PowerPointu. Součástí praktické maturitní zkoušky je praktická ukázka animačního programu pro vylosovanou sociální skupinu.
Podnikání: z účetnictví a ekonomiky formou souvislého příkladu.

Odkaz na legislativu
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ se budou konat, stejně jako praktické zkoušky, v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň, termíny budou upřesněny.
Přesné rozpisy ústních zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy v červnu 2021.
Termíny zkoušek mohou být  upraveny v souladu se školskou legislativou.

Aktuality a akce školy

Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

včera


Závěrečné zkoušky

Na přelomu června a července skládali studenti závěrečných ročníků oboru kuchař-číšník ústní a praktické ...

6. 7. 2021


Zakončení školního roku

Na závěr letošního školního roku se uskutečnily výlety s třídními učiteli a školní výlet do Škodalandu v Plzni. V pondělí 28. června se různé třídy účastnily výletů na ...

1. 7. 2021


Předávání vysvědčení

Dne 30. června se bude předávat studentům vysvědčení. Tento rok byl jak pro studenty, tak pro učitele a zaměstnance školy velmi náročný, proto bychom jim ...

25. 6. 2021


Soutěž pro studenty -…

Naše škola si na prázdniny přichystala soutěž pro studenty s tématem "Léto 2021." Vyfoťte maximálně tři snímky krajiny, kterou jste ...

24. 6. 2021


Olympiáda AHCR 2021

Dne 18.6. se na naší škole uskutečnila školní olympiáda, při které jednotlivé třídy i učitelský sbor bojovaly o ...

21. 6. 2021


Přednáška Nový Zéland

Dnes v 18:00 proběhne online přednáška prostřednictvím platformy ZOOM. Účastníci se dozví mnoho zajímavých informací od ...

16. 6. 2021


Druhé kolo přijímacího…

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě § 59, § 60 odst. 1 ...

3. 6. 2021


Návrat studentů do školy

Dne 24.5. bylo umožněno studentům středních škole vrátit se k prezenčnímu studiu. Výuka se rozběhla v plném proudu, což byla po téměř roce ...

6. 6. 2021


Zpracovávám...
Napište nám